Algemene Voorwaarden van Kleuteruniversiteit.nl, gevestigd te Den Haag. Versie geldig vanaf 7 februari 2019.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kleuteruniversiteit. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kleuteruniversiteit.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalings- en gebruiksvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kleuteruniversiteit erkend.

1.4 Kleuteruniversiteit garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Zichttermijn / herroepingsrecht

2.1 Digitale producten: Kleuteruniversiteit verkoopt primair digitale lesmaterialen. Omdat het digitale producten betreft die direct na aanschaf te downloaden zijn, zijn alle aankopen in de Kleuteruniversiteit webwinkel definitief, en is er geen herroepingsrecht. Digitale producten kunnen dus niet geretourneerd of geruild worden.

2.2 Fysieke producten: Indien er sprake is van een consumentenkoop van fysieke producten, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kleuteruniversiteit heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Kleuteruniversiteit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kleuteruniversiteit er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1 De aanschaf van een digitaal product van Kleuteruniversiteit geeft standaard gebruiksrecht voor één persoon/ individuele leerkracht of één klas binnen een school. Gebruik je het materiaal ook in andere klassen op school? Dan heb je meerdere licenties nodig. Dit kun je aangeven bij aanschaf van de producten via de webshop.

3.2 Het niet toegestaan dat Kleuteruniversiteit lesmaterialen, digitaal of afgedrukt, door bibliotheken of andere partijen worden uitgeleend.

3.3 De digitale leermiddelen die Kleuteruniversiteit aan gebruikers ter beschikking stelt zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale leermiddelen berusten bij Kleuteruniversiteit of haar toeleveranciers.

3.4 Zonder toestemming van Kleuteruniversiteit is het niet toegestaan de digitale leermiddelen openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm. Aangeschafte aankopen en licenties zijn niet overdraagbaar.

3.5 Met de leermiddelen die Kleuteruniversiteit aan gebruikers ter beschikking stelt, wordt – in de versie zoals wij die ter beschikking stellen – geen inbreuk gemaakt op rechten van derden.

3.6 In het geval je onverhoopt wel door derden wordt aangesproken op inbreuk op hun rechten door het gebruik van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde (versie van de) digitale leermiddelen, kun je je tot Kleuteruniversiteit wenden.

3.7 Het is de koper of gebruiker van het lesmateriaal niet toegestaan buiten eventueel aangeduide plaatsen wijzigingen aan te brengen in de digitale leermiddelen.

3.8 Het is de koper of gebruiker niet toegestaan individuele afbeeldingen of teksten te kopiëren uit de digitale leermiddelen.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kleuteruniversiteit, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kleuteruniversiteit. Kleuteruniversiteit houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties / AVG en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook ons privacy beleid op de website.

5.2 Kleuteruniversiteit respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kleuteruniversiteit) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Kleuteruniversiteit. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Kleuteruniversiteit schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de afnemer door Kleuteruniversiteit gegrond worden bevonden, zal Kleuteruniversiteit naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kleuteruniversiteit en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Kleuteruniversiteit) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Kleuteruniversiteit gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Kleuteruniversiteit voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kleuteruniversiteit zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kleuteruniversiteit slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Kleuteruniversiteit kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Kleuteruniversiteit en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Kleuteruniversiteit op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Kleuteruniversiteit behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en gegevens betreffende afmetingen en kleuren op de internetsite van Kleuteruniversiteit gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Kleuteruniversiteit is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kleuteruniversiteit alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Kleuteruniversiteit behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kleuteruniversiteit gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Kleuteruniversiteit bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Kleuteruniversiteit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen van het product.

12. Evenementen

12.1 Een Kleuteruniversiteit evenement (workshop of inspiratiedag) kan door de organisatie worden geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld onvoldoende animo, het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere workshopleiders of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie. Indien een evenement waarvoor u zich heeft aangemeld niet doorgaat, krijgt u daarover uiterlijk 3 weken voor aanvang een e-mail, en zal volledige restitutie van de de kosten plaatsvinden. Er volgt geen bericht per post.

12.2 Annuleringen door een bezoeker van een evenement: Tot 6 weken voor de datum van een evenement kan door een bezoeker worden geannuleerd. Hierbij worden EUR 7,95 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor de datum van een evenement is 50% van de inschrijfprijs verschuldigd. Bij annulering minder dan 4 weken voor de datum van een workshop is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. U kunt tot een week voor het evenement – zonder extra kosten – ook opgeven dat u zich laat vervangen door een collega. Na die datum is opgave van een vervangende collega niet meer mogelijk. Indien u niet verschijnt op het evenement vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Kleuteruniversiteit en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Kleuteruniversiteit er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.